Verklaring Mental Health Foundation

In 2016 hebben wij het initiatief genomen om de Mental Health Foundation (MHF) op te richten, met als ambitie om de bekendheid van psychische ziekten in het publieke domein te vergroten. Aanleiding was een succesvol eerste Depressiegala in januari 2016.

Het ministerie van VWS heeft ons vervolgens subsidie verstrekt voor de volgende projecten:

  • het opnieuw organiseren van het Depressiegala (zie depressiegala.nl)
  • het ontwikkelen en uitvoeren van een depressiequiz waarbij 500 (middelbare) scholen zouden worden bezocht
  • het opzetten van een buddysysteem op scholen
  • de ontwikkeling en uitvoering van een depressiequiz in een vijftal theaters.

De subsidie van VWS werd op 13 juni 2016 verleend en had een looptijd tot en met 30 juni 2017.

Aangezien wij als psychiaters werkzaam zijn, waren we genoodzaakt om een directeur aan te stellen om de projecten vorm te kunnen geven. Wij hebben als bestuur in februari 2017 echter moeten concluderen dat het functioneren van onze directeur erg achterbleef bij onze verwachtingen.

De MHF besloot vervolgens in maart 2017 niet verder uitvoering te geven aan de uitvoering van bovenstaande projecten. In goed overleg met VWS is de subsidie op 1 april 2017 stopgezet. De bestuursleden hebben uit eigen middelen een deel van de subsidie terugbetaald. Beide initiatiefnemers hebben nooit een euro, zelfs geen onkostenvergoeding, ontvangen.

Geld inzamelen voor de ziekte depressie is nooit ons hoofddoel geweest. Wel wilden we meer aandacht voor mensen met psychische kwetsbaarheid en hun talenten. Wij zijn van mening dat gezien de enorme aandacht die het jaarlijkse Depressiegala weet te genereren deze doelstelling wel ruimschoots is behaald.

Blijft een te betreuren feit dat we de projecten waarvoor subsidie was toegekend niet hebben kunnen uitvoeren.

Morgenavond tijdens het Depressiegala zullen wij nog een toelichting geven. Uiteraard staan zijn we van harte bereid om eventuele vragen verder te beantwoorden.

Bram Bakker en Esther van Fenema